हर्के हल्दारको नयाँ भाग यहाँ हेर्नुहोस्, किस्ने र देउकी सिमानामा लड्न गए।