पत्रकार कल्याणकोषको लागि रु १ देखी १० लाख अभियान ।

धनकुटा १५ माघ ।-नरेन्द्र कश्चित धनकुटाको पत्रकारहरुले रु एक देखी दश लाख अभियान संचालन गरी पत्रकार…