हिले क्याम्पस प्रदेश १ को उच्चस्तरीय शैक्षिक केन्द्र हुने।

माघ २४ धनकुटा । हिले क्याम्पस धनकुटा १ हिलेले प्लस २ पास गरेको विद्यार्थीहरु सँग अन्तरक्रिया…