फुटबलका बादशाह पेलेको जन्मदिन आज। यस कारण बादशाह भनियो।


कार्तिक ७ ब्ल्याक पर्ल अथात् ‘कालो मोती’ अझ एक वर्ष बुढो भएका छन् । यो उनका प्रशंसकका…